تبلیغات
| قهوه و قلم |

خدایا خداییشـ خداییـــ :)

سه شنبه 26 تیر 1397 02:43 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: خدا ، r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،


بهـ نام خالقـ هستیـ :)

اینجانبـ فردیـ از بندگانـ خدا
 گلهـ مندمـ
از او
از باور هستیـ
میدانیـ 
گلهـ مندمـ از مهربانیـ اشـ
آخر مگر یه نفر چهـقدر میـ تواند مهربانـ باشد
ببخشد
لطفـ کند
و دستـ اخر از بندگانش بی محبتی ببیند 
اما باز هم آنها را در گوشه گوشه ی ملحفهـ ی لطفشـ بپیچاند
خدایا
به راستیـ اگر ما 
کمیـ
تنها به اندازه یـ سر انگشتیـ
با تو و دنیاییـ که تو میـ خواهی شباهتـ داشتیمـ
چه میشد  !
چهـ جهانی بی نیاز از هر کمکیـ میشد
بهـ راستیـ که امامـ زمانـ
تو کهـ بیاییـ 
میـ توانیم سرمانـ را بالا بگیریمـ؟
بهـ راستیـ نمیدانم 
تنها چیزی کهـ قابل گفتن استـ این استـ
((گلهای نرگسـ
زردیشانـ را از
خالق افتاب به ارث برده اند ))
#dastneveshteh
#کپی_نکنید

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): خدا ، خداوند ، مهربانی ، بخشندگی ، عطوفت خدا خدایا خدایا دوستت داریم ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: سه شنبه 26 تیر 1397 02:53 ب.ظ

چهارشنبهـ سوزیــ :/

جمعه 20 اسفند 1395 08:38 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،

بهـ آخرینـ چهارشنبهـ یـ سالـ کمـ کمـ نزدیکـ میشویمـ ...
بهـ شبیـ کهـ چهارشنبهـ سوریـ معروفـ استـ ...
شبیـ کهـ آتشـ ها میشونــد سنبلیـ برایـ امید و آرزو...
سنبلیـ که زردیـ منـ و تمامـ مشکلاتـ و غممـ را میگیرد و قرمزیـ اشـ را کهـ نماد شادابیـ و نشاطـ و 
خوشـ یمنیـ استـ را بر وجودمـ میـ نشاند...
حیفـــــ ...
حیفـ نیستـ کهـ باعثـ شویمـ اینـ سنبلـ زیبا و اینـ نامـ زیبــا بهـ "چهارشنبهـ سوزیـ" تبدیلـ و سنبلـ ترسـ و نگرانیـ
برایـ خانوادهـ ها شود؟...
حیفـ نیستـ خانوادهـ ها بهـ جایـ اینکهـ دور همـ جمعـ بشونـد و از خاطراتـ شیرینـ و امید و آرزوهایشانـ 
بگویند در بیمارستانـ ها بهـ عیادتـ عزیزانشانـ بروند؟...
بگذاریمـ کهـ آتشـ نشانـ ها در کنار خانوادهـ هایشانـ اینـ روز را بهـ خوشیـ بگذراننــد و خانوادهـ ها با لبخنــد دور همـ 
جمعـ شوند آتشیـ کوچکـ بسازیمـ و زردیـ و قرمزیـ را تبادلـ کنیمـ و بعد با لبخند اخرینـ چهارشنبهـ را بهـ پایانـ
 برسانیمـ ...
بهـ امید آنکهـ در اینـ شبـ هیچـ کسـ روانهـ یـ بیمارستانـ ها نشود...

delneveshteh#
 :)raziyeh#

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): چهارشنبه سوری ، چهارشنبه سوزی ، آتش ، آتش بازی ، زردی من از تو ، سرخی تو از من ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: جمعه 20 اسفند 1395 09:00 ق.ظ

خدا :)

پنجشنبه 5 اسفند 1395 09:06 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: خدا ، عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،
 ^ تا وقتیـ خدا هستـ غیرهـ چــــــــــــرا؟ :) ^
^ خدایا پناهمـ باشـ و تکیهـ گاهمـ بساز :) ^
^ تو خودتـ دانیـ که جز تو یاریـ ندارمـ :) ^
#delneveshteh

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): onh ، خدا ، خدایا باش ، خدایا پناهم باش ، و تو یاور بی کسانی ، الله ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: پنجشنبه 5 اسفند 1395 09:10 ب.ظ

[⁂] خدا از راـہ مے رســ♡ــد ... [⁂]

دوشنبه 22 آذر 1395 03:51 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،

 [] امـروز با خـدا گامـ بردار  []
 [] و براـے فــردا بـہ او اعتمــاد داشتـہ باشــ  []


 [] درستـ در لحظـہ ے آخـر ...  []
 [] در اوجـ توڪلـ و نهایتـ تاریڪے ...  []
 [] نورے نمایانـ مے شود,معجزہـ اے رخ مے دهـد  []
 [] خدا از راـہ مے رســــد ...  []

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): [⁂] خدا از راـہ مے رســ♡ــد ... [⁂] ، خدا از راه می رسد ، خدا ، راز زندگی زیبا ، قهوه وقلم ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 22 آذر 1395 04:01 ب.ظ

بارانـــ :) ــــــ

جمعه 12 آذر 1395 12:04 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،
بارانـــ :) ــــــ 
[] از چشمـ یا آسمانـ  []
 [] فرقـے نمی‌ڪند []  
 [] بارانـ ڪـہ بر زمینـ افتـاد   []
 [] دیگـر بارانـ نیستـ  []


[دلمـ یکـ کوچهـ میخواهـد، بیـ بنـ بستـ ... []
[و []
[] بارانیـ نمـ نمـ و یکـ خـدا کهـ کمیـ باهمـ راهـ برویمـ . همینـ ./! []

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): باران ، باران بیا ، باران ببار ، باران می بارد ، من و خدا ، باران و من و خدا ، دلتنگ باران ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: جمعه 12 آذر 1395 12:18 ب.ظ

[☞] نگرانـ نباشـ

جمعه 28 آبان 1395 08:25 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ، r@ziนēh:) ، دین و ایمان ،
  
[] نگرانـ نباشـ 
 [↑↓خدا هیچـ פּـقتـ 
[اشڪهامـפּـنـפּ 
[] دعاهامـפּـنـפּ 
[] نادیدہـ نمیگیرہـ 
[] شاید بـہ  دید دنیاییمـפּـنــ دیر باشـہ 
[] פּـلــے مطمئنا بـہ دادمـפּـنــ میرωــہ 

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): نگران نباش ، خدا ، خدا می بیند ، خدا ما را میبیند ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: جمعه 28 آبان 1395 08:36 ب.ظ

کاشـــ بعضیــــا

دوشنبه 17 آبان 1395 08:01 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،

ڪاش بعضیا

 اگـہ ول مے ڪنن مے رن

 اگـہ تنهات مے ذارن ◕‿◕

 نگن ڪـہ دلیلشون واسـہ انجام بعضے ڪارا چے بودہ^︵^

 بذارن همونطور فڪ ڪنیم اون ڪارا رو از روے دوست داشتن 

 یا اینڪـہ دوست داشتن ڪارے واسمون انجام بدن انجام دادن 

 بذارن یـہ باور خوب خوب ازشون داشتـہ باشیم(•̪●) 

 یـہ باور بـہ شیرینیـہ اولین قهوہ 

 نـہ بـہ تلخیـہ آخرین قهوہ 


cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): کاش ، کاش بعضیا ، شیرینی قهوه ، تلخی قهوه ، کپی ممنوع ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 17 آبان 1395 08:23 ب.ظ

عکس نوشته انگلیسی:))))))

یکشنبه 11 مهر 1395 04:09 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: شکر اباد ، عکس نوشته انگلیسی ، عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ،
سلامــــ به همهـــ
بعد از مدتـ
ــ ها تونستمـ
ــ وقتــ
ــ پیدا کنمــ
ــ و پست بذارمــ
ــ
امروزمـ
ـ عکســ نوشتهـ
ــ انگلیسیــ دارمـ
ـــ
بـــرید ادامهــــ


ستارهـــ ها بدونـــــ تاریکیــــ نمیــــدرخشندادامه


cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): عکس نوشته انگلیسی ، عکس نوشته انگلیسی با ترجمه ، ترجمه های دست نویس ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: یکشنبه 11 مهر 1395 04:18 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عید مبارک ، r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،

(( نشانمـــ دهـــ صراطـــ روشنمـــ را ))
(( خودمـــ را، باورمـــ را، بودنمـــ را))
(( خداونــــدا منـــ از نسلــــ خلیلمـــ ))
(( بهـــ قربانگاهــــ میــ آرمـــ «منمــ» را))
(( قربانـــ، عید سر سپردگیـــ و بندگیـــ مبارکـــت))


cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): عد قربان ، عید قربان ، تبریک عید قربان ، عکس نوشته عید قربان ، متن تبریک عید قربان ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 3 آبان 1395 07:21 ب.ظ

سریــ ـ ـ ـ عکســ هایـــ انگلیسیـــ

جمعه 19 شهریور 1395 09:55 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته انگلیسی ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،اینــ یکیــ ترجمهـ نداشتــ خودمـ میــ نویسمــ

احساســ بدیــ نداشتهــ باشیــد از اینکهــ بعضیــ ها شمـــا را نپذیرفتــند یا رد کردنـــد

مردمـ
ـ معمولــا چیزهایــ گرانـــ قیمتــ و با ارزشـــ را رد میــ کننــد چونـــ آنـــ ها تواناییـــ پرداختنــ قیمتــ آنـــ ها را نداشـــته اند.
cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): عکس نوشته انگلیسی ، عکس نوشته انگلیسی با ترجمه ، متن ترجمه شده ی انگلیسی ، متن های ترجمه ی شده ی زیبای انگلیسی ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 3 آبان 1395 07:22 ب.ظ

مادرم....

یکشنبه 14 شهریور 1395 11:33 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،

cmX : نظرات
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: یکشنبه 14 شهریور 1395 11:35 ق.ظ

خدایـــــ ـ ـ ـ ـــآ

دوشنبه 8 شهریور 1395 09:14 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،


هم چـــــ
 ـ ـ ــــون هـــ ـ ـ ــوایی کـــــ ـ ـ ــه تنفســــ ـ ـ ـ میکنیــــ ـ ـ ــم ،
عشقـــــــ ـ ـ ـ ـ  خدا هــــــ ـ ـ ـ ـــم در اطــ
ـــ ـ ـ ـــراف مـــــ ـ ـ ـــا در حالـــــ ـ ـ ـ گردشـــ ـ ـ اســـ ـ ـ ــت ...

با لـــمســــ ـ ـ ـ ـ هر آنچــــ ـ ـ ــه رویـــــ ـ ـ ـ زمــــ ـ ـ ـــین اســــ ـ ـ ـــت ،
خـــــــ ـ ـ ـدا را احــــ ـ ـ ـــساس میکــــ ـ ـ ـــنم ...

در زیـــــ ـ ـ ــباییــــ 
ـ ـ ـ دانهـــــــ ـ ـ ـ هــــ ـ ـ ــای برفـــ ـ ـ ـ که آرامـــــ ـ ـ بر زمینـــــ ـ ـ ـ فرود مــــ ـ ـی آید ،
میــــ ـ ـ ـ تــــ ـ ـ ــوان عمـــــ ـ ـ ـق خـــــ ـ ـ ـلاقیتـــــ ـ ـ ـ دســـــ ـ ـ ــتان خـــــ ـ ـ ـــدا را دیـــــ ـ ـ ــد ...

پیـــــ ـ ـ ــش از هر چـــــ ـ ـ ــیز بر دانـــــ ـ ـ ـش خـــــــ ـ ـ ـدا اعتمـــــ ـ ـ ــاد کن ،
تا عظیـــــ ـ ـ ـم ترین ثروتـــــ ـ ـ ـ جهانــــ ـ ـ ـ  یعنیــــــ ـ ـ ـ ــ "خوشبختــــ ـ ـ ـ ی" را به دست آوری ...
پروردگـــــ ـ ـ ـار سوگنـــــ ـ ـ ـــد به حــــــ ـ ـ ــمایت از مـــــ ـ ـ ــا خــــ ـ ـ ــورده ،
پســـــ ـ ـ ـ در هـــــ ـ ـر درد و رنــــ ـ ــج "پـنــــ ـ ـ ـ ــاهـگــــ ـ ـ ـاهِ" ماستـــــ ـ ـ ـ ...
cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): خدا ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:37 ب.ظ

تــکیــــ ـ ـ ــه گاهــــ ـ ـ ـ

دوشنبه 8 شهریور 1395 08:55 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، عکس نوشته های ادبی ،
cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): تکیه گاهم خداست ، خدا ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:37 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، عکس نوشته های ادبی ،
cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): خدا ، بهشت ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:37 ب.ظ

خدایا

یکشنبه 7 شهریور 1395 08:09 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،


cafe-webniaz.irگفتمــ ـ ـ ـ: خدایــــ cafe-webniaz.irـ ـ ــا از همه دلگیرم گفت: حتــــ ـ ـی از من؟cafe-webniaz.ir   

cafe-webniaz.irگفتمـــــ ـ ـ ـ: خدایــــ ـ ـ cafe-webniaz.irـــا دلم را ربودند گفت: پیـــ ـ ـ ـــش از من؟cafe-webniaz.ir   

cafe-webniaz.irگفتمـــــ ـ ـ ـ: خدایــــ ـcafe-webniaz.ir ـ ـا چقدر دوری گفت: تــــ ـ ـ ـــو یا من؟cafe-webniaz.ir   

cafe-webniaz.irگفتمـــــ ـ ـ ـ: خدایـــ cafe-webniaz.irـ ـا تنها ترینم گفت: پــــ ـ ـــس من؟cafe-webniaz.ir   

cafe-webniaz.irگفتمــــ ـ ـ ـ: خدایـــ cafe-webniaz.irـ ـ ـا کمک خواستم گفت: از غیـــ ـ ـــر من؟cafe-webniaz.ir   

cafe-webniaz.irگفتمـــــ ـ ـ ـ: خدایــــ cafe-webniaz.irـ ــ ـا دوستت دارم گفت: بیـــ ـ ـــ ـ ــش از من؟cafe-webniaz.ir   

cafe-webniaz.irگفتمــــــ ـ ـ ـ: خدایــــ ـcafe-webniaz.ir ــ ـا اینقدر نگو من گفت: من تــــ ـ ـــ ـ ــوام ، تو من .


cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): گفت و گوی من با خدا ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:38 ب.ظThe star owner
 • __000000___00000
  _00000000?0000000
  _0000000000000000
  __00000000000000
  ____00000000000
  _______00000
  _________0
  ________*__000000___00000
  _______*__00000000?0000000
  ______*___0000000000000000
  ______*____00000000000000
  _______*_____00000000000
  ________*_______00000
  _________?________0
  _000000___00000___*
  00000000?0000000___*
  0000000000000000____*
  _00000000000000_____*
  ___00000000000_____*
  ______00000_______*
  ________0________*
  ________*__000000___00000
  _______*__00000000?0000000
  ______*___0000000000000000
  ______*____00000000000000
  ______*______00000000000
  _______*________00000
  ________*_________0
  _________*________*
  _________*_______*
  __________*______*
  ___________*____*
  ____________*___*
  _____________*__*
  ______________**

 • search
 • author
 • raziyeh.yazdani (51)
 • poll
 • وبمـ چطورهـ؟

 • links
 • Korean lover exo
  خاطرات من❤
  magic spirit
  طنین باران
  l.c.u
  my memories :)
  friendship is magic
  نوشته های روزانه ی من
  کاردستی های من
  دیوونه بازی های من
  نیمه شب در یاهو
  سکوتی بالا تــــر از فــــــــــریاد
  غریبی های یک دختر
  کلوب پونیا
  ققنوس آرزوها
  دلنوشته ها
  دخملا جون
  دخی ووروجک
  همه لینکها ارسال لینک
 • archive
 • تیر 1397
  فروردین 1396
  اسفند 1395
  بهمن 1395
  دی 1395
  آذر 1395
  آبان 1395
  مهر 1395
  شهریور 1395
  همه آرشیوها
 • links
 • Korean lover exo
  خاطرات من❤
  magic spirit
  طنین باران
  l.c.u
  my memories :)
  friendship is magic
  نوشته های روزانه ی من
  کاردستی های من
  دیوونه بازی های من
  نیمه شب در یاهو
  سکوتی بالا تــــر از فــــــــــریاد
  غریبی های یک دختر
  کلوب پونیا
  ققنوس آرزوها
  دلنوشته ها
  دخملا جون
  دخی ووروجک
  همه لینکها ارسال لینک
 • exrapage
 • وبهایـــــــــ :) ـــــــــ منـــــ
  پروفایلمـــــــ :) ــــــــــ
  کلاس های من
  پروفایل من
  وبهای من
 • my web
 • آمار وبلاگ

  کل بازدید:
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل مطالب :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :
 • TALKIE TALKING

  " Put your cbox "

  FOLLOWERS  خرید هاست لینوکس دارالترجمه رسمی

  ساخت کد آهنگ