تبلیغات
| قهوه و قلم |

خدایا خداییشـ خداییـــ :)

سه شنبه 26 تیر 1397 02:43 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: خدا ، r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،


بهـ نام خالقـ هستیـ :)

اینجانبـ فردیـ از بندگانـ خدا
 گلهـ مندمـ
از او
از باور هستیـ
میدانیـ 
گلهـ مندمـ از مهربانیـ اشـ
آخر مگر یه نفر چهـقدر میـ تواند مهربانـ باشد
ببخشد
لطفـ کند
و دستـ اخر از بندگانش بی محبتی ببیند 
اما باز هم آنها را در گوشه گوشه ی ملحفهـ ی لطفشـ بپیچاند
خدایا
به راستیـ اگر ما 
کمیـ
تنها به اندازه یـ سر انگشتیـ
با تو و دنیاییـ که تو میـ خواهی شباهتـ داشتیمـ
چه میشد  !
چهـ جهانی بی نیاز از هر کمکیـ میشد
بهـ راستیـ که امامـ زمانـ
تو کهـ بیاییـ 
میـ توانیم سرمانـ را بالا بگیریمـ؟
بهـ راستیـ نمیدانم 
تنها چیزی کهـ قابل گفتن استـ این استـ
((گلهای نرگسـ
زردیشانـ را از
خالق افتاب به ارث برده اند ))
#dastneveshteh
#کپی_نکنید

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): خدا ، خداوند ، مهربانی ، بخشندگی ، عطوفت خدا خدایا خدایا دوستت داریم ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: سه شنبه 26 تیر 1397 02:53 ب.ظ

چهارشنبهـ سوزیــ :/

جمعه 20 اسفند 1395 08:38 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،

بهـ آخرینـ چهارشنبهـ یـ سالـ کمـ کمـ نزدیکـ میشویمـ ...
بهـ شبیـ کهـ چهارشنبهـ سوریـ معروفـ استـ ...
شبیـ کهـ آتشـ ها میشونــد سنبلیـ برایـ امید و آرزو...
سنبلیـ که زردیـ منـ و تمامـ مشکلاتـ و غممـ را میگیرد و قرمزیـ اشـ را کهـ نماد شادابیـ و نشاطـ و 
خوشـ یمنیـ استـ را بر وجودمـ میـ نشاند...
حیفـــــ ...
حیفـ نیستـ کهـ باعثـ شویمـ اینـ سنبلـ زیبا و اینـ نامـ زیبــا بهـ "چهارشنبهـ سوزیـ" تبدیلـ و سنبلـ ترسـ و نگرانیـ
برایـ خانوادهـ ها شود؟...
حیفـ نیستـ خانوادهـ ها بهـ جایـ اینکهـ دور همـ جمعـ بشونـد و از خاطراتـ شیرینـ و امید و آرزوهایشانـ 
بگویند در بیمارستانـ ها بهـ عیادتـ عزیزانشانـ بروند؟...
بگذاریمـ کهـ آتشـ نشانـ ها در کنار خانوادهـ هایشانـ اینـ روز را بهـ خوشیـ بگذراننــد و خانوادهـ ها با لبخنــد دور همـ 
جمعـ شوند آتشیـ کوچکـ بسازیمـ و زردیـ و قرمزیـ را تبادلـ کنیمـ و بعد با لبخند اخرینـ چهارشنبهـ را بهـ پایانـ
 برسانیمـ ...
بهـ امید آنکهـ در اینـ شبـ هیچـ کسـ روانهـ یـ بیمارستانـ ها نشود...

delneveshteh#
 :)raziyeh#

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): چهارشنبه سوری ، چهارشنبه سوزی ، آتش ، آتش بازی ، زردی من از تو ، سرخی تو از من ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: جمعه 20 اسفند 1395 09:00 ق.ظ

خدا :)

پنجشنبه 5 اسفند 1395 09:06 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: خدا ، عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،
 ^ تا وقتیـ خدا هستـ غیرهـ چــــــــــــرا؟ :) ^
^ خدایا پناهمـ باشـ و تکیهـ گاهمـ بساز :) ^
^ تو خودتـ دانیـ که جز تو یاریـ ندارمـ :) ^
#delneveshteh

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): onh ، خدا ، خدایا باش ، خدایا پناهم باش ، و تو یاور بی کسانی ، الله ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: پنجشنبه 5 اسفند 1395 09:10 ب.ظ

[⁂] خدا از راـہ مے رســ♡ــد ... [⁂]

دوشنبه 22 آذر 1395 03:51 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،

 [] امـروز با خـدا گامـ بردار  []
 [] و براـے فــردا بـہ او اعتمــاد داشتـہ باشــ  []


 [] درستـ در لحظـہ ے آخـر ...  []
 [] در اوجـ توڪلـ و نهایتـ تاریڪے ...  []
 [] نورے نمایانـ مے شود,معجزہـ اے رخ مے دهـد  []
 [] خدا از راـہ مے رســــد ...  []

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): [⁂] خدا از راـہ مے رســ♡ــد ... [⁂] ، خدا از راه می رسد ، خدا ، راز زندگی زیبا ، قهوه وقلم ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 22 آذر 1395 04:01 ب.ظ

بارانـــ :) ــــــ

جمعه 12 آذر 1395 12:04 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،
بارانـــ :) ــــــ 
[] از چشمـ یا آسمانـ  []
 [] فرقـے نمی‌ڪند []  
 [] بارانـ ڪـہ بر زمینـ افتـاد   []
 [] دیگـر بارانـ نیستـ  []


[دلمـ یکـ کوچهـ میخواهـد، بیـ بنـ بستـ ... []
[و []
[] بارانیـ نمـ نمـ و یکـ خـدا کهـ کمیـ باهمـ راهـ برویمـ . همینـ ./! []

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): باران ، باران بیا ، باران ببار ، باران می بارد ، من و خدا ، باران و من و خدا ، دلتنگ باران ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: جمعه 12 آذر 1395 12:18 ب.ظ

[☞] نگرانـ نباشـ

جمعه 28 آبان 1395 08:25 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ، r@ziนēh:) ، دین و ایمان ،
  
[] نگرانـ نباشـ 
 [↑↓خدا هیچـ פּـقتـ 
[اشڪهامـפּـنـפּ 
[] دعاهامـפּـنـפּ 
[] نادیدہـ نمیگیرہـ 
[] شاید بـہ  دید دنیاییمـפּـنــ دیر باشـہ 
[] פּـلــے مطمئنا بـہ دادمـפּـنــ میرωــہ 

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): نگران نباش ، خدا ، خدا می بیند ، خدا ما را میبیند ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: جمعه 28 آبان 1395 08:36 ب.ظ

کاشـــ بعضیــــا

دوشنبه 17 آبان 1395 08:01 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عکس نوشته های ادبی ، متن های ادبی ، r@ziนēh:) ،

ڪاش بعضیا

 اگـہ ول مے ڪنن مے رن

 اگـہ تنهات مے ذارن ◕‿◕

 نگن ڪـہ دلیلشون واسـہ انجام بعضے ڪارا چے بودہ^︵^

 بذارن همونطور فڪ ڪنیم اون ڪارا رو از روے دوست داشتن 

 یا اینڪـہ دوست داشتن ڪارے واسمون انجام بدن انجام دادن 

 بذارن یـہ باور خوب خوب ازشون داشتـہ باشیم(•̪●) 

 یـہ باور بـہ شیرینیـہ اولین قهوہ 

 نـہ بـہ تلخیـہ آخرین قهوہ 


cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): کاش ، کاش بعضیا ، شیرینی قهوه ، تلخی قهوه ، کپی ممنوع ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 17 آبان 1395 08:23 ب.ظ

قهوهـــ تلخــــ ـ ـ ـ ...!!!

جمعه 14 آبان 1395 08:25 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، متن های ادبی ،
 آهاے قهوہ ـے تلخ ,چــہ تلخت کردہ است تلخ و گس شدے تا کسے آزارت ندهد؟
 تا کسے نزدیکــت نشود؟مے گویے همـہ تلختند؟ مے گویے همـہ بے رحمند؟دیدے چـہ شد؟
دیدے چـہ شد قهـــوه؟تلخ شدند؟همـہ تلخ شدند؟دیدے نشد قهـــوہ جان؟دیدے نشد؟ 
 دیدے بعضیا بهت شکر اضافـہ کردن؟دیدے  بعضیا با شیر تیرگیت رو کــــم کردن؟
دیدے همـہ بد نیستند؟دیدے همـہ بے رحم نیستند؟دیدے بعضیا شیرینــے رو دوست دارند؟
دیدے بعضیا تیرگے رو با روشنــــے کم رنگ مے کنند؟ 
 قهــــوہ دیدے در اشتباـہ بودی؟دیدے آدماے این دنیا همـہ مثل  هم نیستند؟
قهـــوہ جان دیدے آدما در پے آرامشند؟دیدے مسکن مے خوان تا لحظـہ هاے
 تلخ و گسشــــون رو شیرین کنند؟قهــــوہ دیدے کـہ آدمــا آدمم دارند؟
دیدے همشون قهـــوہ مے خورند اما فقط برخے مے نویسند؟
این آدما رو دیدے قهــــوه؟ 
 قهــــوه!با شیر و شکر شیرین بمان,تلخے دنیا را همـــہ با اکراـہ مے نوشند...!!! 
dastneveshteh#cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): قهوه جان ، تلخی دنیا ، کپی ممنوع ، دست نوشته قهوه ، دست نوشته ، قهوه ، قهوه ی تلخ ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: جمعه 14 آبان 1395 09:05 ق.ظ

پست اول مهـــــــــ(~_^)ــــــــر

یکشنبه 28 شهریور 1395 11:08 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: اول مهر ، r@ziนēh:) ،
سلامـــ ـ ـ به همهـــ ـ ـ
اصولا دیگهـــ تــو هر وبیــ یکیــ از اینــ پستا  مشاهدهــ میشهــ  (انقدرمــ نوید بخشنــ)
اول مهــــــــــــــــــــــررررررررر

خوبـــ منمــ کهــ بچهــ سمپادیــ(خخخ یعنیــ اعتماد به سقفـــ) دیگهــ کمــ میامــ و با توجهــ به قالبمــ موضوعــ وبــ یهــ خوردهــ 
فرقــ میــ کنهــ 
از اوناییکهـــــ تو کلاسا شرکتــ کردنــ بیــ نهایتــ سپاســ گذارمــ و البتهــ شرمندهــــ 
星 のデコメ絵文字چونــ نمیتونمــ کلاســـا رو برگزار کنمــ بهــ خاطر اولــ مهر و یهــ سریــ مشکلاتــــ دیگهــ ولیــ میامــ وبشونـ و نظر میـ دمـ星 のデコメ絵文字
شما همــ بیایــد و نظر بدیــد نظراتتونـــــ کمــ نشهــ هــــا چونــ آخر هفتهــ ها میامــ
و همینطور میـــ خوامــ وبلاگمــو برایــ مسابقاتــــ وبلاگــ نویسیــ بفرستمـــ
خلاصهـــ کهــ ممنونـــ از همتونـــ برایــ حمایتمــــ بازمــ بیایــد
 فداتونــــ 

یا علیـــــــ
خداحافــــــــــــظ

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): آغاز مهر ، بازم میام ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: یکشنبه 28 شهریور 1395 11:45 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: عید مبارک ، r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،

(( نشانمـــ دهـــ صراطـــ روشنمـــ را ))
(( خودمـــ را، باورمـــ را، بودنمـــ را))
(( خداونــــدا منـــ از نسلــــ خلیلمـــ ))
(( بهـــ قربانگاهــــ میــ آرمـــ «منمــ» را))
(( قربانـــ، عید سر سپردگیـــ و بندگیـــ مبارکـــت))


cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): عد قربان ، عید قربان ، تبریک عید قربان ، عکس نوشته عید قربان ، متن تبریک عید قربان ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 3 آبان 1395 07:21 ب.ظ

ازتونـــ ـ ـ ـ دلگیرمـــ ـ ـ ـ

چهارشنبه 17 شهریور 1395 08:37 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ،

دوستانـــ سلامــ ازتونــ دلگیرمـــ
.
.
.
.
.
.
عکســـ زیر رو نگاهـــ کنیـــد
.
.
.
.
.
.
.
بازدیـــد کننده های وبم ,عزیزانم,گلایــ منــ میاید وبمــ, قدمتونــ رو چشمــ مطالبو میــ خونیدخوشحالمـــ
.
.
.
اما چرا میـــاید نــظر نمــی دیــد؟
مطمئنـــ باشید کامنتاتونـــ حتما حتما جبرانـــ میشهــ
راستیـــ یهــ چیز دیگهــ
سامانه یـــ آنلاینـــ بندهـــ همـــ فعالهـــ اگر سوالیــ پرسشیـــ چیزیـــ بود اونجا در خدمتمـــ
.
.
.
بازم همراهیمـــ کنـــید متشکرمـــ
cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): ازتون دلگیرم ، کامنت بدید ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: چهارشنبه 17 شهریور 1395 08:38 ب.ظ

آموزشــــ ـ ـ ـ کد نویسیـــ ـ ـ ـ

چهارشنبه 10 شهریور 1395 02:26 ب.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: آموزش کد نویسی ، r@ziนēh:) ،


دوستایـــ ـ ـ گلمـــ ـ ـ سلامـــ ـ ـ
از امـــ ـ ـ ــروز یهـــ ـ ـ تصمیمـــ ـ ـ خیلیـــ ـ ـ خیلیـــ ـ ـ خوبـــ ـ ـ گرفتمـــ ـ ـ
میخوامـــ ـ ـ ـ شروعـــ ـ ـ ـ کنمــــ ـ ـ ـ کد نویسیــــ ـ ـ ـ رو تدریســــ ـ ـ ـ بدمــــ ـ ـ ـ
خبرایــــ ـ ـ ـ خوبــــ ـ ـ ـ:
)قیمتـــ ـ ـ بی نظیرهـــ ـ ـ هر جلسهـــ ـ ـ 10 نظر+ قرار دادنـــ ـ ـ لوگومـــ ـ ـ تو وبتونـــ ـ ـ ـ
)هر نفر 2 نفر رو معرفیـــ ـ ـ  کنهـــ ـ ـ ـ واسه یـــ ـ ـ ـ شهریه یـــ ـ ـ ـ کلاســــ ـ ـ ها بهشـــ ـ ـ ت تخفیفـــ ـ ـ ـ می خورهـــ ـ ـ ـ
اینمـــ ـ ـ ـ از جدولـــ ـ ـ ـ هر ترمـــ ـ ـ ـ 5 نفـــ ـ ـ ــر

 اسمـــ ـ ـ ـ شهریهــــ ـ ـ ـ وبشــــ ـ ـ ـ
 یگانه جان   بکلیکـــ ـ ـ ـ
 ملینا جان  بکلیکـــ ـ ـ ـ
 نجوا جان  بکلیکـــ ـ ـ ـ
 ژینا جان  بکلیکـــ ـ ـ ـ
 شهرزاد جان بکلیکـــ ـ ـ ـ

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): آموزش کدنویسی ، اموزش کدنویسی ، آموزش کدنویسی با قیمتی مناسب ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: شنبه 27 شهریور 1395 01:21 ب.ظ

عکســــ ـ ـ ـ نوشتهــــ ـ ـ ـ طنــــــز

سه شنبه 9 شهریور 1395 09:52 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، مطلب طنز ، عکس نوشته طنز ،

cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): عکس نوشته طنز ، جک مدرسه ای ، طنز نوشته ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:36 ب.ظ

خدایـــــ ـ ـ ـ ـــآ

دوشنبه 8 شهریور 1395 09:14 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، متن های ادبی ، عکس نوشته های ادبی ،


هم چـــــ
 ـ ـ ــــون هـــ ـ ـ ــوایی کـــــ ـ ـ ــه تنفســــ ـ ـ ـ میکنیــــ ـ ـ ــم ،
عشقـــــــ ـ ـ ـ ـ  خدا هــــــ ـ ـ ـ ـــم در اطــ
ـــ ـ ـ ـــراف مـــــ ـ ـ ـــا در حالـــــ ـ ـ ـ گردشـــ ـ ـ اســـ ـ ـ ــت ...

با لـــمســــ ـ ـ ـ ـ هر آنچــــ ـ ـ ــه رویـــــ ـ ـ ـ زمــــ ـ ـ ـــین اســــ ـ ـ ـــت ،
خـــــــ ـ ـ ـدا را احــــ ـ ـ ـــساس میکــــ ـ ـ ـــنم ...

در زیـــــ ـ ـ ــباییــــ 
ـ ـ ـ دانهـــــــ ـ ـ ـ هــــ ـ ـ ــای برفـــ ـ ـ ـ که آرامـــــ ـ ـ بر زمینـــــ ـ ـ ـ فرود مــــ ـ ـی آید ،
میــــ ـ ـ ـ تــــ ـ ـ ــوان عمـــــ ـ ـ ـق خـــــ ـ ـ ـلاقیتـــــ ـ ـ ـ دســـــ ـ ـ ــتان خـــــ ـ ـ ـــدا را دیـــــ ـ ـ ــد ...

پیـــــ ـ ـ ــش از هر چـــــ ـ ـ ــیز بر دانـــــ ـ ـ ـش خـــــــ ـ ـ ـدا اعتمـــــ ـ ـ ــاد کن ،
تا عظیـــــ ـ ـ ـم ترین ثروتـــــ ـ ـ ـ جهانــــ ـ ـ ـ  یعنیــــــ ـ ـ ـ ــ "خوشبختــــ ـ ـ ـ ی" را به دست آوری ...
پروردگـــــ ـ ـ ـار سوگنـــــ ـ ـ ـــد به حــــــ ـ ـ ــمایت از مـــــ ـ ـ ــا خــــ ـ ـ ــورده ،
پســـــ ـ ـ ـ در هـــــ ـ ـر درد و رنــــ ـ ــج "پـنــــ ـ ـ ـ ــاهـگــــ ـ ـ ـاهِ" ماستـــــ ـ ـ ـ ...
cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): خدا ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:37 ب.ظ

تــکیــــ ـ ـ ــه گاهــــ ـ ـ ـ

دوشنبه 8 شهریور 1395 08:55 ق.ظ

☃نــــــویســ ـ ـ ــنده☃ : raziyeh.yazdani
๑ارســــ◕‿◕ـــالـ ـ ـ شده در๑: r@ziนēh:) ، عکس نوشته های ادبی ،
cmX : نظرات
(◕‿◕✿)بــــــــ✯✰★ــرچسب ها(◕‿◕✿): تکیه گاهم خداست ، خدا ،
๏̯̃๏آخـــــ ـ ـ ـرین ویــرایــ❁_❁ـش๏̯̃๏: دوشنبه 15 شهریور 1395 01:37 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
The star owner
 • __000000___00000
  _00000000?0000000
  _0000000000000000
  __00000000000000
  ____00000000000
  _______00000
  _________0
  ________*__000000___00000
  _______*__00000000?0000000
  ______*___0000000000000000
  ______*____00000000000000
  _______*_____00000000000
  ________*_______00000
  _________?________0
  _000000___00000___*
  00000000?0000000___*
  0000000000000000____*
  _00000000000000_____*
  ___00000000000_____*
  ______00000_______*
  ________0________*
  ________*__000000___00000
  _______*__00000000?0000000
  ______*___0000000000000000
  ______*____00000000000000
  ______*______00000000000
  _______*________00000
  ________*_________0
  _________*________*
  _________*_______*
  __________*______*
  ___________*____*
  ____________*___*
  _____________*__*
  ______________**

 • search
 • author
 • raziyeh.yazdani (51)
 • poll
 • وبمـ چطورهـ؟

 • links
 • Korean lover exo
  خاطرات من❤
  magic spirit
  طنین باران
  l.c.u
  my memories :)
  friendship is magic
  نوشته های روزانه ی من
  کاردستی های من
  دیوونه بازی های من
  نیمه شب در یاهو
  سکوتی بالا تــــر از فــــــــــریاد
  غریبی های یک دختر
  کلوب پونیا
  ققنوس آرزوها
  دلنوشته ها
  دخملا جون
  دخی ووروجک
  همه لینکها ارسال لینک
 • archive
 • تیر 1397
  فروردین 1396
  اسفند 1395
  بهمن 1395
  دی 1395
  آذر 1395
  آبان 1395
  مهر 1395
  شهریور 1395
  همه آرشیوها
 • links
 • Korean lover exo
  خاطرات من❤
  magic spirit
  طنین باران
  l.c.u
  my memories :)
  friendship is magic
  نوشته های روزانه ی من
  کاردستی های من
  دیوونه بازی های من
  نیمه شب در یاهو
  سکوتی بالا تــــر از فــــــــــریاد
  غریبی های یک دختر
  کلوب پونیا
  ققنوس آرزوها
  دلنوشته ها
  دخملا جون
  دخی ووروجک
  همه لینکها ارسال لینک
 • exrapage
 • وبهایـــــــــ :) ـــــــــ منـــــ
  پروفایلمـــــــ :) ــــــــــ
  کلاس های من
  پروفایل من
  وبهای من
 • my web
 • آمار وبلاگ

  کل بازدید:
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل مطالب :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :
 • TALKIE TALKING

  " Put your cbox "

  FOLLOWERS  خرید هاست لینوکس دارالترجمه رسمی

  ساخت کد آهنگ